ASI678MC 低噪声彩色行星相机

ASI678MC相机拥有异常强大的红外波段光捕捉能力(850nm QE值高),满阱容量大,动态范围高,灵敏度高,读出噪声低,在行星摄影、日面和月面摄影中都具有十分优秀的表现

CN--ASI678MC_01 CN--ASI678MC_02 CN--ASI678MC_03 CN--ASI678MC_04 CN--ASI678MC_06 CN--ASI678MC_07

CN-ASI678MC_08CN--ASI678MC_09 CN--ASI678MC_10 CN--ASI678MC_11 CN--ASI678MC_12 CN--ASI678MC_13 CN--ASI678MC_14 CN--ASI678MC_15

Leave a Reply

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注