ZWO HF1.25 双螺旋调焦 搭配OAG导星调焦使用

搭配OAG使用,来实现导星快速调焦

SKU: ZWO HF1.25 Category:

1_01

 

1_03 1_04 1_05 02

Leave a Reply

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注